salmonberry nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

salmonberry nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm salmonberry giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của salmonberry.

Từ điển Anh Việt

  • salmonberry

    * danh từ

    (thực vật học) cây ngấy

Từ điển Anh Anh - Wordnet