rustler nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rustler nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rustler giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rustler.

Từ điển Anh Việt

 • rustler

  /'rʌslə/

  * danh từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) người ăn trộm ngựa; người ăn trộm bò

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • rustler

  someone who steals livestock (especially cattle)

  Synonyms: cattle thief