ruler nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ruler nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ruler giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ruler.

Từ điển Anh Việt

 • ruler

  /'ru:lə/

  * danh từ

  người thống trị, người chuyên quyền; vua, chúa

  cái thước kẻ

  thợ kẻ giấy; máy kẻ giấy

 • ruler

  thước

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • ruler

  * kinh tế

  thước kẻ

  * kỹ thuật

  thước đo

  đo lường & điều khiển:

  cái thước

  xây dựng:

  thước thẳng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • ruler

  a person who rules or commands

  swayer of the universe

  Synonyms: swayer

  Similar:

  rule: measuring stick consisting of a strip of wood or metal or plastic with a straight edge that is used for drawing straight lines and measuring lengths