rock, soft nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rock, soft nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rock, soft giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rock, soft.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • rock, soft

    * kỹ thuật

    đá mềm