robbins nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

robbins nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm robbins giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của robbins.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • robbins

    United States choreographer who brought human emotion to classical ballet and spirited reality to Broadway musicals (1918-1998)

    Synonyms: Jerome Robbins

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).