risus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

risus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm risus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của risus.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • risus

    * kỹ thuật

    y học:

    cười