rhapsodize nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rhapsodize nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rhapsodize giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rhapsodize.

Từ điển Anh Việt

 • rhapsodize

  /'ræpsədaiz/ (rhapsodise) /'ræpsədaiz/

  * động từ

  viết vè lịch sử

  ngâm vè lịch sử

  ngâm như người hát rong

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • rhapsodize

  recite a rhapsody

  Synonyms: rhapsodise

  say (something) with great enthusiasm

  Synonyms: rhapsodise