red-carpet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

red-carpet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm red-carpet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của red-carpet.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • red-carpet

    Similar:

    red carpet: special treatment or hospitality

    the maitre d' gave them the red-carpet treatment

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).