raynaud's sign nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

raynaud's sign nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm raynaud's sign giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của raynaud's sign.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • raynaud's sign

    Similar:

    acrocyanosis: cyanosis of the extremities; can occur when a spasm of the blood vessels is caused by exposure to cold or by strong emotion

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).