rangifer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rangifer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rangifer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rangifer.

Từ điển Anh Việt

  • rangifer

    * danh từ

    (động vật học) giống tuần lộc

Từ điển Anh Anh - Wordnet