raked joint nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

raked joint nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm raked joint giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của raked joint.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • raked joint

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    chỗ nối đào

    mạch dây lõm (khoét sâu khoảng 2 cm)