railless nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

railless nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm railless giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của railless.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • railless

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    không đường sắt

    không ray