radiolarian nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

radiolarian nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm radiolarian giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của radiolarian.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • radiolarian

    protozoa with amoeba-like bodies and radiating filamentous pseudopods

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).