quillwort nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

quillwort nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm quillwort giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của quillwort.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • quillwort

    any of several spore-bearing aquatic or marsh plants having short rhizomes and leaves resembling quills; worldwide except Polynesia

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).