pyroelectrical nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pyroelectrical nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pyroelectrical giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pyroelectrical.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pyroelectrical

    Similar:

    pyroelectric: relating to or exhibiting pyroelectricity

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).