puzzolanic agent nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

puzzolanic agent nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm puzzolanic agent giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của puzzolanic agent.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • puzzolanic agent

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    chất dính puzolan