purulent gastritic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

purulent gastritic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm purulent gastritic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của purulent gastritic.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • purulent gastritic

    * kỹ thuật

    y học:

    viêm dạ dày mủ