purple-staining cortinarius nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

purple-staining cortinarius nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm purple-staining cortinarius giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của purple-staining cortinarius.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • purple-staining cortinarius

    Similar:

    cortinarius mutabilis: a fungus with a reddish purple cap having a smooth slimy surface; close violet gills; all parts stain dark purple when bruised

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).