punctuality nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

punctuality nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm punctuality giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của punctuality.

Từ điển Anh Việt

 • punctuality

  /,pʌɳktju'æliti/

  * danh từ

  tính đúng giờ (không chậm trễ)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • punctuality

  the quality or habit of adhering to an appointed time

  Synonyms: promptness

  Antonyms: tardiness