pterospermum acerifolium nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pterospermum acerifolium nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pterospermum acerifolium giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pterospermum acerifolium.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pterospermum acerifolium

    Similar:

    mayeng: Indian tree having fragrant nocturnal white flowers and yielding a reddish wood used for planking; often grown as an ornamental or shade tree

    Synonyms: maple-leaved bayur

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).