pteridospermopsida nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pteridospermopsida nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pteridospermopsida giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pteridospermopsida.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pteridospermopsida

    extinct gymnosperms most of Carboniferous to Jurassic: seed ferns and allies

    Synonyms: class Pteridospermopsida

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).