psychosexual nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

psychosexual nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm psychosexual giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của psychosexual.

Từ điển Anh Việt

  • psychosexual

    * tính từ

    tâm sinh dục

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • psychosexual

    of or relating to the mental or emotional attitudes about sexuality