pseudorandom nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pseudorandom nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pseudorandom giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pseudorandom.

Từ điển Anh Việt

  • pseudorandom

    giả ngẫu nhiên

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pseudorandom

    * kỹ thuật

    ngẫu nhiên giả