prudishness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prudishness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prudishness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prudishness.

Từ điển Anh Việt

  • prudishness

    * danh từ

    sự cả thẹn, sự làm bộ đoan trang kiểu cách

Từ điển Anh Anh - Wordnet