protoplasmic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

protoplasmic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm protoplasmic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của protoplasmic.

Từ điển Anh Việt

 • protoplasmic

  /protoplasmic/

  * tính từ

  (sinh vật học) (thuộc) chất nguyên sinh

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • protoplasmic

  * kỹ thuật

  y học:

  thuộc chất nguyên sinh