prothalamium nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prothalamium nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prothalamium giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prothalamium.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • prothalamium

    Similar:

    prothalamion: a song in celebration of a marriage

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).