prostitution nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prostitution nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prostitution giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prostitution.

Từ điển Anh Việt

  • prostitution

    /prostitution/

    * danh từ

    sự làm đĩ, sự mãi dâm

    (nghĩa bóng) sự bán rẻ (danh dự, tài năng...)

Từ điển Anh Anh - Wordnet