prosody nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prosody nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prosody giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prosody.

Từ điển Anh Việt

 • prosody

  /prosody/

  * danh từ

  phép làm thơ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • prosody

  the patterns of stress and intonation in a language

  Synonyms: inflection

  the study of poetic meter and the art of versification

  Synonyms: metrics

  Similar:

  poetic rhythm: (prosody) a system of versification

  Synonyms: rhythmic pattern