propped beam nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

propped beam nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm propped beam giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của propped beam.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • propped beam

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    rầm đỡ (tạm thời)