propitiative nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

propitiative nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm propitiative giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của propitiative.

Từ điển Anh Việt

  • propitiative

    xem propitiate

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • propitiative

    intended to reconcile or appease

    sent flowers as a propitiatory gesture

    Synonyms: propitiatory