propagandist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

propagandist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm propagandist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của propagandist.

Từ điển Anh Việt

 • propagandist

  /propagandist/

  * danh từ

  nhân viên tuyên truyền

  (tôn giáo) người truyền giáo

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • propagandist

  a person who disseminates messages calculated to assist some cause or some government

  of or relating to or characterized by propaganda

  Synonyms: propagandistic