prompter's box nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prompter's box nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prompter's box giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prompter's box.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • prompter's box

    Similar:

    prompt box: a booth projecting above the floor in the front of a stage where the prompter sits; opens toward the performers on stage

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).