profligately nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

profligately nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm profligately giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của profligately.

Từ điển Anh Việt

  • profligately

    xem profligate

Từ điển Anh Anh - Wordnet