princing mix nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

princing mix nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm princing mix giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của princing mix.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • princing mix

    * kinh tế

    hỗn hợp giá