primordium nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

primordium nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm primordium giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của primordium.

Từ điển Anh Việt

 • primordium

  * danh từ

  số nhiều primordia

  mầm

  roast primordium: mầm rễ

  tooth primordium: mầm răng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • primordium

  an organ in its earliest stage of development; the foundation for subsequent development

  Synonyms: anlage