price, ceiling nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

price, ceiling nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm price, ceiling giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của price, ceiling.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • price, ceiling

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    giá trần