pressing-in method nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pressing-in method nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pressing-in method giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pressing-in method.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pressing-in method

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    phương pháp ấn (đo độ cứng)