presser head nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

presser head nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm presser head giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của presser head.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • presser head

    * kỹ thuật

    đầu áp