press-button nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

press-button nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm press-button giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của press-button.

Từ điển Anh Việt

  • press-button

    * danh từ

    nút bấm