presenting symptom nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

presenting symptom nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm presenting symptom giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của presenting symptom.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • presenting symptom

    * kỹ thuật

    y học:

    triệu chứng bệnh nhân bày tỏ