preproduction model nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

preproduction model nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm preproduction model giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của preproduction model.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • preproduction model

    * kỹ thuật

    mẫu thử