preprocessed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

preprocessed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm preprocessed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của preprocessed.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • preprocessed

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    được xử lý trước