preliming tank nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

preliming tank nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm preliming tank giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của preliming tank.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • preliming tank

    * kinh tế

    tháp cho vôi sơ bộ

    thùng cho vôi sơ bộ