prejudgement nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prejudgement nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prejudgement giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prejudgement.

Từ điển Anh Việt

  • prejudgement

    xem prejudge

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • prejudgement

    Similar:

    prejudgment: a judgment reached before the evidence is available