predestinate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

predestinate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm predestinate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của predestinate.

Từ điển Anh Việt

 • predestinate

  /pri:'destineit/

  * ngoại động từ

  định trước (số phận, vận mệnh...) (trời)

  * tính từ

  đã định trước (số phận, vận mệnh...)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • predestinate

  Similar:

  predestine: foreordain by divine will or decree

  Synonyms: foreordain

  foreordained: established or prearranged unalterably

  his place in history was foreordained

  a sense of predestinate inevitability about it

  it seemed predestined since the beginning of the world

  Synonyms: predestined