preassembled large-size block erection nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

preassembled large-size block erection nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm preassembled large-size block erection giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của preassembled large-size block erection.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • preassembled large-size block erection

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự lắp ghép khối lớn