pre-existent nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pre-existent nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pre-existent giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pre-existent.

Từ điển Anh Việt

  • pre-existent

    * tính từ

    có trước; tồn tại trước

Từ điển Anh Anh - Wordnet