prankishness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prankishness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prankishness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prankishness.

Từ điển Anh Việt

  • prankishness

    /'præɳkiʃnis/

    * danh từ

    tính hay chơi ác, tính hay chơi khăm, tính hay đùa nhả

    tính hay trục trặc (máy)

Từ điển Anh Anh - Wordnet