prandtl hypothesis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prandtl hypothesis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prandtl hypothesis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prandtl hypothesis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • prandtl hypothesis

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    giả thiết Prandtl