practitioner nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

practitioner nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm practitioner giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của practitioner.

Từ điển Anh Việt

 • practitioner

  /præk'tiʃnə/

  * danh từ

  thầy thuốc đang hành nghề; luật sư đang hành nghề

  general practitioner

  (xem) general

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • practitioner

  someone who practices a learned profession

  Synonyms: practician